Prioritet och score i VP

VP Score and priority

Bakgrund

Inom alla triage eller beslutstöd förekommer en viss övertriage. Övertriage är ett problem för verksamheten eftersom det kan krävas mer kapacitet. Undertriage är den andra sidan av problemet men utgör en medicinsk risk för patienten, dvs att man inte identifierar den aktuella och reella och aktuella medicinska risken. Alla system strävar att ha så låg andel övertriage som möjligt, men om övertriage arbetas bort helt sjunker sensitiviteten i systemet. Med specificitet menas förmågan i systemet att hitta ”rätt” diagnos/orsak till besvären. Ofta finns det ett omvänt förhållande mellan sensitivitet och specificitet.

Inför 2018 har Predicare gjort vissa uppdatringar som publicerats.

Nedan specificeras ändringar i VP för version 2018. Under 2018 kommer också flera nya ESSer att publiceras.

Syftet med förändringarna är att minska risken att patienter med högre medicinsk risk och som finns i samma prioritetsgrupp inte kan skiljas åt avseende ledtiden till direkt medicinsk hantering.

Eftersom RETTS och de flesta andra system innehåller 5 prioritetsnivåer, och i stora patientflödet finns en tendens till att man accumulerar patienter inom vissa prioritetsgrupper. Om en sådan grupp har en relativt hög prioritet kommer gruppen ofta att innehålla fler patienter än vad det finns aktuell kapacitet att hantera.

Många akutmottagningar sätter då in extra resurser i form av flera läkare, sjuksköterskor eller några med särskild förmåga att särskilja patienterna åt tydligare. Detta är ett sätt men samtidigt skall man veta att dessa ”särskilda personer” använder samma RETTS som övrig personal men på ett till synes annat sätt. Att de svårt sjuka på akutmottagningen har ökat med över 100% på 10 år är mindre sannolikt. När man använder ett och samma system många år utan att man fortbildar, reviderar sina rutiner, så blir det ofta en drift i systemet. Predicare anser därför att det behövs flera olika åtgärder för att inte få accumulation i vissa prioritetsgrupper. Det gäller att alla patienter får den optimala och rätta ”rettsningen” och den prioritetsgrupp som är adekvat.

Det finns i huvudsak 3 förslag från Predicare:

  1. Utbildning och uppdatering av vårdpersonal på ett strukturerat sätt.
    1. Webb-utb kommer under VT 2018 att finnas. Denna kan köras lokalt, och när man har tid, samt en funktion för att certifiera de som går utbildningen.
    2. Videokonferensutbildning, där vårdpersonalen stannar på orten och får utbildning via video av Predicare.
  2. Utveckling av RETTS VP algortimer med ett scoresystem (finns)
    1. RETTS score kommer att finnas Q2 2018 och skall då utvärderas systematiskt
  3. Fortsatt forskning och utvärdering av verksamheten i syfta att ta reda på bakomliggande mekanismer till accumulationen av patienter (se 2a).
  4. Predicare vill ha flera verksamheter som kan och vill utvärdera RETT Score.

Instruktioner för hur versionsuppdateringen 2018 skall tolkas:

VP har samma struktur och funktion som tidigare. Detta innebär att man kan prioritera upp och ner under processens gång utifrån de aktuella VP som dokumenteras. I retts-p försvinner den så kallade pulskorrigeringen hos barn > 12 år. Den fyller ingen egen fysiologisk funktion.

 Vital parametrar (VP): *ändrade VP algoritmer

*VP vuxen: B: POX < 93% med pågående O2 behandling blir Orange

*VP 12-18 år: pulskorrigering är borttagen

VP <12 år ingen ändring

Inom VP algoritimen har också en version med score lagts till på vuxen VP.

Verksamheten och den medicinska ledningen avgör om och hur scoresyetemt skall tillämpas kliniskt. I varje VP från Röd till Blå har score adderats på vissa variabler. Syftet är att kunna skilja patienter inom samma prioritetsgrupp från varandra. Ett sådan ex är att man ibland övertriagerar Gul prio till Orange för säkerhets skull. Ofta är det en variabeln som faller ut solklart, men inom VP algortimen som består av siffervärden som givetvis kan variera över tid och stund blir variabeln med ett score som ingår i helhetsbedömningen av prioriteten mer diskriminerande inom gruppen (VP vuxen se nedan).

6 februari 2018