RETTS

Det mest etablerade beslutsstödet för triagering i Sverige och Norge.

Om RETTS

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, används idag både på sjukhus och i ambulanser i 95% av de svenska landstingen och 60% av de norska Helseforetaken. Vi ser också ett ökande intresse från primärvård och hemsjukvård att använda vårt beslutsstöd vid triagering. RETTS är väl validerat och uppdateras kontinuerligt, i takt med att vården förändras.

Varför ska du använda RETTS?

Vår produkt har en många fördelar för både patienter, anhöriga och vårdpersonal – och naturligtvis även för sjukhus och andra vårdgivare. Här nedan ser ni några av de viktigaste:

Patient

 • Kortare tid till en första medicinsk bedömning

 • Snabbare handläggning av de mest allvarligt sjuka

 • Säkrare handläggning

 • Mer löpande information kring tillstånd och kommande åtgärd

 • Potentiellt kortare väntetider

Vårdpersonal

 • Ökad precision och säkerhet i bedömning av patientens tillstånd

 • Stöd i att vidta rätt åtgärder

 • Förenklad dokumentation av observationer och vidtagna åtgärder

 • Minskad stress vid bedömning

Sjukhus/vårdgivare

 • Förbättrad kontroll över patientlogistik

 • Enklare och mer korrekt bedömning av vårdnivåbehov

 • Kortare ledtid till rätt diagnostik och åtgärd

 • Skapar ordning och reda i inom organisationen (”lean”-tänk)

 • Färre onödiga inskrivningar till avdelningarna = lägre kostnader

 • Färre onödiga provtagningar = lägre kostnader

Samhället

 • Förbättrad kommunikation både internt och mellan olika sjukhus/vårdgivare

Vad är RETTS?

Vår produkt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) har två övergripande funktioner. Den ena är att mäta och utvärdera ett antal vitala parametrar (VP) vid första undersökning av patienten. Den andra är att fånga upp en standardiserad och strukturerad historik med hjälp av ESS (Emergency Symptoms and Signs) för att kunna bedöma besöksorsak och aktuella symptom. Kombinationen av VP och ESS ger en rekommendation kring vilken prioritet en patient har och på vilket sätt hen bör övervakas och vilka prover som bör tas av vårdgivaren.

RETTS ersätter inte vårdpersonalen!

Vårt beslutsstöd är utformat för att ge möjlighet till akutvård snabbt och med hög kvalitet och säkerhet. Systemet ger också stöd till den professionella personalen i vårdarbetet. Men RETTS kan aldrig bli bättre än organisationen som det används i.

Utvecklingen av RETTS

Den första användaren av RETTS var Akut och Olycksfallsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, det samarbetet inleddes den 7 januari 2005. Initialt togs RETTS fram som ett forskningsprotokoll som pilottestades tillsamman med andra sk. triagesystem. Det visade sig att RETTS är mer sensitiv att hitta både de sjukaste men också de mindre sjuka patienterna. En fullskalemodell genomfördes under arbetsnamnet METTS för att inte i databaser förväxlas med det kända Rett syndrom. Sedan alla olika delar i systemet sammanfogades 2010 fattades beslutet att använda namnet RETTS på alla marknader. Utvecklingen av RETTS sker löpande också i det nordiska nätverk som årligen arbetar med RETTS kommande version.