Vårt erbjudande

RETTS är primärt utvecklat för akutsjukvårdens behov men vi har många andra grupper av aktörer som också använder vår produkt.

Ambulanssjukvården

RETTS används på flera håll för att öka patientsäkerheten genom hela vårdkedjan. Vår produkt kan användas redan på olycksplatsen, vilket bidrar till en säkrare prehospital vård och en säkrare överlämning till den sjukhusbundna akutsjukvården.

Primärvården

Till primärvården kommer en mycket heterogen grupp av patienter, med många olika symtom och tillstånd. Vid akuta sjukdomsfall fungerar RETTS då som beslutsstöd för hur patienterna vidare ska tas om hand, och av vem i vårdkedjan.

Äldrevården

Vid omhändertagande av äldre, och ofta multisjuka, finns behov av RETTS för att säkerställa en god patientsäkerhet. För medarbetare som inte primärt arbetar med akutsjukvård ger RETTS en ökad trygghet vilket därmed också förbättrar deras arbetsmiljö.

Integrationspartners

RETTS byggs idag in som en del av många andra leverantörers system och tjänster. Det handlar bland annat om olika journalsystem och system som används inom den prehospitala vården.

Licensinnehavare av RETTS har rätt att använda RETTS hos andra systemleverantörer som har avtal med Predicare AB.